Trvalý pobyt - přihlašování
Titulní stránka » MĚSTSKÝ ÚŘAD  » Trvalý pobyt - přihlašování  

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a označen číslem popisným nebo evidenčním popřípadě orientačním.

Občan hlásí místo svého trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu, tj. na obecním úřadu.

Při ohlášení změny TP  je občan povinen:

  • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu

  • předložit platný občanský průkaz, u něhož není v důsledku jiné změny místa trvalého pobytu oddělena jeho vyznačená část

  • předložit doklad opravňující užívat byt nebo dům (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu), anebo pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu.

Úředně ověřené potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí svůj souhlas na přihlašovacím tiskopisu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která vlastní doklad o oprávnění užívat dům, byt, obytnou místnost anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

 

Do přihlašovacího lístku k trvalému pobytu je občan povinen uvést údaje o:

  • jménu, případně jménech, příjmení a rodném čísle, předchozí a nové adrese místa trvalého pobytu občana,

  • vlastníku objektu, kterým se rozumí jméno, příjmení a adresa místa trvalého pobytu u fyzické osoby nebo název a sídlo u právnické osoby.

 

Formuláře

Tiskopis "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu" je k dispozici na každé ohlašovně.

Správní poplatek

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu občan České republiky zaplatí správní poplatek ve výši 50,- Kč.

Děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.

Lhůty

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoven

 Tisknout dokument Tisknout   Doporučit přátelům dokument Doporučit přátelům