Pozvánka na zasedání zastupitelstva města č. 12/2023 konané dne 14. 11. 2023

1. Zahájení

2. Ověření zápisu č 11/2023

3. Kontrola plnění usnesení

4. Hospodaření města a školy za 3 čtvrletí roku 2023

5. Návrh rozpočtu města na rok 2024

6. Stanovení ceny vodného a stočného na rok 2024

7. Stanovení ceny za služby na hřbitově

8. Smlouva o služebnosti s Povodím Vltavy na lávku v Jíně

9. Smlouva o budoucí kupbní smlouvě s ČEZ - trafo v lokalitě Vodárna

10. Program podpory akcí spolků na rok 2024

11. Program podpory mládežnických složek spolku 2024

12. Program podpory sportu 2024

13. Žádosti spolků o dotace

14. Různé