Historie, památky

Historie, památky

První zemanské sídlo ve Švihově bylo zřejmě už kolem r. 1194, přestože první písemná zmínka o vsi Švihov pochází až z r. 1245.
Radnici nejvíce poznamenala úprava z roku 1911, kdy dostala novou věž s cimbuřím a fasádu, zjevně inspirovaná nedalekým hradem.
Pozdně gotický vodní hrad s vodním opevňovacím systémem při řece Úhlavě severně od Klatov. Domov filmové Popelky.
Kostel sv. Jiljí, dnes hřbitovní, je pozůstatkem prvotního zemanského sídla ve Švihově.
Původní kostel stál již v roce 1384, byl postupně přestavován a zvětšován.
Světová válka byla velikou slzou bolu a neštěstí v životě lidstva.
Špitální kostelík byl součástí špitálního areálu a je jediným pozůstatkem celého ústavu.
Už od 2. poloviny 16. století byl Švihov střediskem Židů z širokého okolí. Byla zde honosná synagoga z roku 1783, matrika a židovská škola, do níž chodily děti z jedenatřiceti obcí.

Historické články, pověsti,…

Pro amatérské i profesionální badatele
Bohaté dějiny města a hradu, který byl ve středověku sídlem mocného rodu Švihovských z Rýzmberka.
Nejstarší známé nálezy pocházejí z pozdní doby kamenné.
Nejstarší písemné zmínky o Švihovu se vztahují k zemanskému sídlu postavenému na přelomu 12. a 13. století.
Na přelomu 13. a 14. století se novými vlastníky Švihova stali představitelé rodu Rýzmberků, kteří přenesli sídlo z návrší do údolí.
Náhrobní deska (236 x 138 cm) byla původně součástí tumby umístěné před hlavním oltářem klšterního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Horažďovicích.
Za dobu své existence zaznamenal hrad Švihov mnoho stavebních úprav, po nichž se dochovala řada pozůstatků v podobě odlišných architektonických stylů či minulých stavebních elementů.
O tom, jak probíhaly stavební úpravy hradu v době vlastnictví Půty Švihovského, se dochovaly kusé poznatky založené na nápisech nalézajících se na stavbě samotné.
Po úmrtí Půty Švihovského byl usilovně vybudovaný rozsáhlý majetek rozdělen.
Nákladný život aneuvážené zapojení do polityky švagra Lva z rožmitálu přivedlo veškerý švihovský majetek k úpadu, který byl řešen rozprodejem panství. Novím vlastníkem se roku 1548 stal Heralt Kavka z Říčan a ze Štěkně.
Švihovští vlastnili sice rozsáhlé, ale zároveň značně rozdrobené území s rodovým centrem v jihozápadních Čechách.
Po smrti Humprechta Černína na počátku 17. století přešel Švihov na syna Jindřicha, který jej vlastnil do roku 1640, kdy se majetek opět rozdělil mezi dva syny.
Na začátku 19. století vedla císařská silnice spojující Klatovy s Plzní ve Švihově přes řeku Úhlavu po jediném stařičkém dřevěném mostu.
V roce 1814 byla na nový most umístěna socha sv. Jana Nepomuckého, kterou vyhotovil pražský umělec Václav Prachner.
Původní stará obecná škola stála od r. 1788 na místě dnešního domu čp. 74 na rohu náměstí T. G. Masaryka a Komenského ulice.
V roce 1865 bylo ve Švihově 206 domů s číslem popisným a žilo zde 1550 obyvatel, z toho 165 židů.
Na místě dnešní radnice stával v polovině 19. století starý „rathaus“, přízemní zchátralá stavba, která byla švihovským měšťanům více než k užitku pro ostudu.
Pohnuté osudy švihovských občanů na bojištích 1. světové války
Sepsal kronikář města Karel Zeman roku 1940

Významné osobnosti